Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn

Đăng lúc: Thứ năm - 18/08/2011 08:25 - Người đăng bài viết: Huỳnh Quốc An
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/NQ/BTVTƯĐ ngày 10 tháng 02 năm 2003 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa VIII) Căn cứ vào Điều lệ Đoàn do Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII thông qua (ngày 8-12-2002) , Ban Thường vụ Trung ương Đoàn quy định và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn như sau :

PHẦN THỨ NHẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ ĐOÀN VIÊN

        I - XÉT KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

1 - Trường hợp thanhh niên thực sự muốn vào Đoàn , hăng hái tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức , hăng hái tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức , có tín nhiệm với thanh niên , nhưng có thân nhân đang bị giam giữ , cải tạo , xuất cảnh hoặc ở lại nước ngoài bất hợp pháp ; vi phạm pháp luật bị truy tố , trước khi xét kết nạp phải xin ý kiến của cơ quan chức năng và cấp ủy Đảng cùng cấp.

2 - Trường hợp kết nạp đoàn viên ở ngoài nước nơi chưa có tổ chức Đoàn thì do cấp ủy Đảng cùng cấp xét và quyết định.

3 - Trường hợp thanh niên đang làm việc trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh , doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nơi chưa có tổ chức Đoàn và tổ chức Đảng , hăng hái tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức ở nơi cư trú , có tín nhiệm với thanh niên và có nguyện vọng vào Đoàn thì do chi đoàn nơi cư trú xét , đề nghị , Ban Chấp hành Đoàn xã , phường , thị trấn ra quyết định chuẩn y kết nạp.

        II - NHỮNG TRƯỜNG HỢP CHƯA KẾT NẠP VÀO ĐOÀN

- Những thanh niên vi phạm pháp luật hoặc bị kỷ luật mà chưa được công nhận tiến bộ

- Những thanh niên mà lịch sử chính trị gia đình , bản thân chưa rõ ràng

        III - THỦ TỤC KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN

1     -  Thanh niên vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tự nguyện viết đơn , báo cáo lý lịch của mình với Đoàn

2     -  Được học Điều lệ Đoàn và được trang bị những hiểu biết cơ bản về Đoàn trước khi kết nạp

3     -  Được một đoàn viên hoặc một đảng viên cùng công tác ít nhất là 3 tháng giới thiệu (với những nơi chưa có tổ chức Đoàn)

       -  Đối với đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh thì do tập thể chi đội giới thiệu.

       -  Đối với hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam , Hội Sinh viên Việt Nam thì do tập thể chi đội giới thiệu

4     -  Được hội nghị chi đoàn xét kết nạp từng người một với sự biểu quyết tán thành của quá nửa (1/2) số đoàn viên có mặt tại hội nghị và được Đoàn cấp trên trực tiếp ra quyết định chuẩn y.

       -  Trường hợp đặc biệt ở vùng cao , vùng sâu , các đơn vị công tác phân tán không có điều kiện họp được toàn thể chi đoàn , nếu được Đoàn cấp trên đồng ý thì việc xét kết nạp có thể do Ban Chấp hành chi đoàn xét và Đoàn cấp trên trực tiếp chuẩn y.

        IV - QUI TRÌNH CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN

        Bước 1 : Tuyên truyền giới thiệu về Đoàn cho thanh thiếu niên , thông qua các loại hình tổ chức và các phương thức hoạt động của Đoàn , Hội , Đội.

        Bước 2 : Xây dựng kế hoạch kết nạp đoàn viên

- Lập danh sách thanh niên và đội viên trưởng thành

- Phân loại , lựa chọn đối tượng theo các tiêu chuẩn kết nạp đoàn viên

- Phân công đoàn viên giúp đỡ , dự kiến thời gian bồi dưỡng và tổ chức kết nạp

        Bước 3 : Bồi dưỡng giáo dục , rèn luyện thanh , thiếu niên vào Đoàn.

- Mở lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đoàn và tổ chức các hoạt động của Đoàn , Hội , Đội để lựa chọn những thanh , thiếu niên có đủ tiêu chuẩn xét kết nạp (nơi có điều kiện có thể cấp giấy chứng nhận đã học qua lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đoàn cho thanh , thiếu niên)

        Bước 4 : Tiến hành các thủ tục và tổ chức kết nạp đoàn viên mới.

- Hướng dẫn đối tượng tự khai lý lịch và viết đơn (theo mẫu Sổ đoàn viên)

- Hội nghị chi đoàn xét , quyết định và báo cáo lên Ban Chấp hành Đoàn cấp trên hồ sơ kết nạp đoàn viên mới gồm : Sổ đoàn viên , đề nghị kết nạp đoàn viên của Ban Chấp hành chi đoàn , giấy đảm bảo thanh niên vào Đoàn.

- Ban Chấp hành Đoàn cấp trên ra quyết định chuẩn y kết nạp

- Chi đoàn tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới

- Hoàn chỉnh hồ sơ để quản lý đoàn viên , tiếp tục bồi dưỡng tạo điều kiện để đoàn viên mới rèn luyện , tiến bộ trưởng thành.

        V - QUYỀN CỦA ĐOÀN VIÊN TRONG VIỆC ỨNG CỬ , ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ CƠ QUAN LÃNH ĐẠO CÁC CẤP CỦA ĐOÀN

        1 - Quyền ứng cử

        - Tất cả đoàn viên đều có quyền ứng cử để bầu vào Ban Chấp hành các cấp của Đoàn , dù đoàn viên đó là đại biểu hay không là đại biểu của đại hội.

        - Đoàn viên không phải là đại biểu của đại hội , ứng cử vào Ban Chấp hành từ cấp huyện và tương đương trở lên phải gửi đến Ban chấp hành cấp triệu tập đơn xin ứng cử , sơ yếu lý lịch và nhận xét của Ban Chấp hành cơ sở Đoàn nơi đoàn viên đang sinh hoạt , chậm nhất 15 ngày trước khi đại hội.

        - Tại đại hội đoàn viên , mọi đoàn viên đều có quyền ứng cử để bầu làm đại biểu đi dự đại hội Đoàn cấp trên , (trường hợp đoàn viên không có mặt tại đại hội có thể ứng cử bằng đơn). Đại biểu chính thức của đại hội đại biểu , hội nghị đại biểu có quyền ứng cử , đề cử để bầu làm đại biểu đi dự đại hội đại biểu hoặc hội nghị đại biểu Đoàn cấp trên.

        - Ủy viên Ban Chấp hành các cấp có quyền ứng cử để bầu vào Ban Thường vụ , Ủy ban kiểm tra ; ủy viên Thường vụ có quyền ứng cử đề bầu Bí thư , Phó bí thư ; ủy viên Ủy ban kiểm tra có quyền ứng cử để bầu Chủ nhiệm , Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.

        2 - Quyền đề cử

        - Tại đại hội đoàn viên , tất cả đoàn viên đều có quyền đề cử mọi đoàn viên để bầu vào Ban Chấp hành vào bầu làm đại biểu đi dự đại hội đại biểu cấp trên.

        - Tại đại hội đại biểu , các đại biểu chính thức của đại hội đều có quyền đề cử những đoàn viên là đại biểu và những đoàn viên không phải là đại biểu để bầu vào Ban Chấp hành (trường hợp đề cử cán bộ Đoàn ngoài tuổi đoàn viên thì phải là đại biểu chính thức của đại hội) hoặc đề cử đại biểu chinh thức của đại hội vào danh sách bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đoàn cấp trên.

        - Các ủy viên Ban Chấp hành có quyền đề cử ủy viên Ban Chấp hành để bầu vào Ban Thường vụ , đề cử ủy viên Ban Thường vụ để bầu làm Bí thư , Phó bí thư.

        - Ban Chấp hành cấp triệu tập đại hội có trách nhiệm báo cáo với đại hội về công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành khóa mới , được quyền giới thiệu danh sách để bầu vào Ban Chấp hành Đoàn khóa mới và đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu Đoàn cấp trên.

        - Khi đề cử người vào danh sách bầu cử , người đề cử phải cung cấp hồ sơ của người được đề cử cho đại hội , hội nghị.

        3 - Quyền bầu cử

        Đại biểu chính thức đủ tư cách có quyền bầu cử trong đại hội , hội nghị.

           VI - VIỆC KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN DANH DỰ

        Ban Thường vụ Đoàn cơ sở , Ban Thường vụ huyện Đoàn và tương đương xét và ra quyết định kết nạp đoàn viên danh dự đối với những đồng chí thực sự tiêu biểu là tấm gương sáng cho đoàn viên , thanh thiếu niên noi theo , có tâm huyết và có nhiều đóng góp với Đoàn , có uy tín trong thanh thiếu niên và xã hội.

VII - VIỆC XÓA TÊN TRONG DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN

- Chi đoàn xem xét ra quyết định xóa tên đoàn viên và báo cáo lên Đoàn cấp trên trực tiếp đối với các trường hợp sau :

+ Đoàn viên không tham gia sinh hoạt Đoàn hoặc không đóng đoàn phí ba tháng trong một năm mà khhông có lý do chính đáng.

+ Đoàn viên thiếu ý thức đối với sinh hoạt Đoàn , không đăng ký thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên , sau thời gian hướng dẫn và giúp đỡ của chi đoàn (chậm nhất không quá 6 tháng) mà chưa sửa chữa tiến bộ..

- Trường hợp đoàn viên thường xuyên đi học tập , lao động , công tác ở xa nhưng trong thời gian đó đoàn viên có báo cáo với Ban Chấp hành chi đoàn và sau mỗi đợt đi về vẫn tham gia sinh hoạt , đóng đoàn phí và có những đóng góp cho hoạt động chi đoàn , thì không coi là bỏ sinh hoạt và không xóa tên trong danh sách đoàn viên.

VIII - VIỆC QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐOÀN VIÊN , TRAO VÀ QUẢN LÝ THẺ ĐOÀN VIÊN , THỦ TỤC CHUYỂN SINH HOẠT ĐOÀN

Mỗi đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh đều có Sổ đoàn viên , Huy hiệu Đoàn và được trao Thẻ đoàn viên.

1 - Hồ sơ và quản lý công tác đoàn viên

- Hồ sơ đoàn viên gồm Sổ đoàn viên (theo mẫu do Ban Thường vụ Trung ương Đoàn ban hành) , ngoài ra có Thẻ đoàn viên và những văn bản liên quan đến quá trình học tập , công tác , sinh hoạt của đoàn viên.

- Ban Chấp hành chi đoàn phải có "Sổ chi đoàn" theo mẫu do Ban Thường vụ Trung ương Đoàn ban hành.

- Ban Chấp hành Đoàn cơ sở có Sổ danh sách đoàn viên ; Sổ theo dõi kết nạp đoàn viên , trao Thẻ đoàn viên ; Sổ giới thiếu và tiếp nhận sinh hoạt Đoàn.

- Hàng năm Ban Chấp hành chi đoàn có trách nhiệm ghi nhận xét ưu , khuyết điểm (gồm cả khen thưởng và kỷ luật) và kết quả phân loại đoàn viên vào sổ của từng đoàn viên

- Chi đoàn hàng tháng , Đoàn cơ sở hàng quý , Đoàn cấp huyện , cấp tỉnh và tương đương 6 tháng , 1 năm có trách nhiệm báo cáo đầy đủ tình hình công tác tổ chức Đoàn của đơn vị mình cho Đoàn cấp trên trực tiếp.

- Đoàn viên thực hiện nhiệm vụ và quyền của đoàn viên ở cơ sở quản lý hồ sơ đoàn viên , đồng thời có trách nhiệm tham gia các hoạt động ở địa bàn dân cư hoặc nơi cư trú. Đoàn viên là đảng viên tham gia sinh hoạt Đoàn phải thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền của đoàn viên (trừ nhiệm vụ đóng đoàn phí)

2 - Sử dụng Huy hiệu Đoàn

- Cán bộ , đoàn viên đeo huy hiệu Đoàn vào các ngày lễ của Đoàn , lễ kết nạp đoàn viên và các sinh hoạt , hội họp của Đoàn.

- Nơi có điều kiện , cấp bộ Đoàn quy định đeo huy hiệu Đoàn trong giờ hành chính hoặc thời gian làm việc

- Huy hiệu Đoàn được đeo phía ngực trái , cách cầu vai khoảng 5-10cm.

3 - Trao Thẻ đoàn viên và quản lý Thẻ đoàn viên

a - Đối tượng trao Thẻ đoàn viên

- Thẻ đoàn viên trao cho đoàn viên đang sinh hoạt trong các cơ sở Đoàn , nếu có điều kiện đoàn viên được trao Thẻ ngay khi kết nạp do Ban Thường vụ huyện Đoàn (tương đương) quyết định.

- Những trường hợp sau vẫn được trao Thẻ đoàn viên :

Đoàn viên bị kỷ luật đã được xét công nhận tiến bộ ; đoàn viên bị đình chỉ công tác , sinh hoạt (không phải là hình thức kỷ luật) trong thời gian 3 tháng , nếu kết luận không vi phạm khuyết điểm đến mức kỷ luật.

b - Quy định việc sử dụng Thẻ đoàn viên :

- Thẻ đoàn viên có giá trị chứng nhận tư cách người Thẻ là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Đoàn viên được dùng Thẻ để biểu quyết trong hội nghị hoặc đại hội Đoàn

- Khi đi lao động , học tập và công tác được xuất trình Thẻ với cơ sở Đoàn nơi đến , để đăng ký và được tham gia sinh hoạt Đoàn tạm thời.

- Khi trưởng thành Đoàn , đoàn viên được giữ lại Thẻ để ghi nhận thời gian đã rèn luyện cống hiến và trưởng thành trong tổ chức Đoàn.

c - Quản lý Thẻ đoàn viên

- Đoàn viên được trao Thẻ có trách nhiệm sử dụng và quản lý Thẻ theo đúng quy định.

- Đoàn cơ sở quản lý số lượng và số hiệu Thẻ của đoàn viên đơn vị mình

- Đoàn cấp huyện (tương đương) quản lý số lượng và số hiệu Thẻ của từng cơ sở

- Đoàn cấp tỉnh (tương đương) theo dõi các Đoàn cấp huyện (tương đương) về số lượng và số hiệu Thẻ.

- Trung ương Đoàn thống nhất phát hành Thẻ đoàn viên và quản lý các Đoàn cấp tỉnh (tương đương) về số lượng và số hiệu Thẻ

d - Thu hồi Thẻ đoàn viên

- Những đoàn viên sau khi được trao Thẻ bị thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đoàn thì bị thu hồi lại Thẻ

- Những trường hợp dùng Thẻ sai mục đích khi phát hiện thì phải thu hồi lại Thẻ

- Bí thư chi đoàn hoặc Bí thư Đoàn cơ sở có trách nhiệm thu hồi Thẻ và nộp về Đoàn cấp trên. Số Thẻ thu hồi do Đoàn cấp huyện (tương đương) quản lý.

4 - Nguyên tắc , thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn

a - Cấp bộ Đoàn được giới thiệu và tiếp nhận sinh hoạt Đoàn

- Ban Chấp hành Đoàn cơ sở , Ban Chấp hành chi đoàn cơ sở (riêng đối với các trường đại học , cao đẳng là Ban Chấp hành Đoàn trường)

- Ban Chấp hành Đoàn cơ sở trung đoàn và tương được trong các lực lượng vũ trang

b - Nguyên tắc , thủ tục giới thiệu và tiếp nhận sinh hoạt Đoàn

Nguyên tắc

- Đoàn viên khi thay đổi đơn vị công tác , học tập phải chuyển sinh hoạt Đoàn (kể cả đoàn viên là đảng viên). Việc chuyển sinh hoạt Đoàn đều phải qua cấp bộ Đoàn có thẩm quyền giới thiệu và tiếp nhận.

- Hồ sơ giới thiệu và tiếp nhận sinh hoạt Đoàn là "Sổ đoàn viên" , trong đó có nhận xét của Ban Chấp hành chi đoàn và xác nhận của Ban Chấp hành Đoàn cơ sở nơi đoàn viên tham gia sinh hoạt , ngoài ra có Thẻ đoàn viên và những văn bản liên quan đến quá trình học tập , công tác , sinh hoạt của đoàn viên.

Thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn

- Đoàn viên chuyển từ chi đoàn này sang chi đoàn khác trong cùng một Đoàn cơ sở : Ban Chấp hành chi đoàn giới thiệu lên Ban Chấp hành Đoàn cơ sở , Ban Chấp hành Đoàn cơ sở giới thiệu đoàn viên về sinh hoạt tại chi đoàn mới.

- Đoàn viên chuyển từ chi đoàn thuộc Đoàn cơ sở này sang chi đoàn thuộc Đoàn cơ sở khác : Ban Chấp hành chi đoàn giới thiệu lên Ban Chấp hành Đoàn cơ sở , Ban Chấp hành Đoàn cơ sở giới thiệu đến Ban Chấp hành Đoàn cơ sở mới , Ban Chấp hành Đoàn cơ sở mới giới thiệu về chi đoàn nơi đoàn viên đến học tập , công tác.

- Những chi đoàn trực thuộc Đoàn cấp huyện và tương đương (không phải là chi đoàn cơ sở) khi chuyển sinh hoạt cho đoàn viên thì Đoàn cấp huyện (tương đương) làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn.

- Đoàn viên gia nhập các lực lượng vũ trang : Ban Chấp hành chi đoàn giới thiệu lên Ban Chấp hành Đoàn cơ sở , Ban chấp hành Đoàn cơ sở giới thiệu đến tổ chức Đoàn thuộc đơn vị lực lượng vũ trang nơi đoàn viên nhập ngũ.

- Đoàn viên từ các lực lượng vũ trang chuyển ra : Ban Chấp hành chi đoàn , liên chi đoàn giới thiệu lên Ban Chấp hành Đoàn cơ sở trung đoàn (hoặc tương đương) , Ban Chấp hành Đoàn cơ sở trung đoàn (hoặc tương đương) giới thiệu đến Ban Chấp hành Đoàn cơ sở mới , Ban Chấp hành đoàn cơ sở mới giới thiệu về chi đoàn nơi đoàn viên đến học tập , công tác hoặc cư trú.

- Chuyển sinh hoạt Đoàn ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước

+ Đối với đoàn viên ra nước ngoài từ ba tháng trở lên : Ban Chấp hành chi đoàn nơi đoàn viên đang sinh hoạt giới thiệu lên Ban Chấp hành Đoàn cơ sở , Ban Chấp hành Đoàn cơ sở giới thiệu với Ban cán sự Đoàn hoặc cấp ủy nước đền (ở những nơi chưa có Ban cán sự Đoàn theo chương trình phối hợp số 05/1998-CTLT ngày 3 tháng 11 năm 1998 giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban cán sự Đảng ngoài nước). Ban cán sự Đoàn hoặc cấp ủy nước đến giới thiệu về tổ chức cơ sở Đoàn nơi đoàn viên học tập , lao động , công tác. Nếu tại địa bàn chưa có tổ chức Đoàn thì cấp ủy nước đến giới thiệu và phân công chi bộ Đảng tại cơ sở phụ trách , quản lý và giáo dục đoàn viên trong thời gian ở nước ngoài. Tại những nơi chưa có tổ chức Đoàn hoặc chi bộ Đảng , đoàn viên có trách nhiệm liên hệ thường xuyên và chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban cán sự Đoàn hoặc cấp ủy (trong trường hợp chưa có Ban cán sự Đoàn).

+ Đối với đoàn viên chuyển từ nước ngoài về nước : Ban Chấp hành Đoàn cơ sở hoặc chi bộ Đảng nơi đoàn viên đang sinh hoạt giới thiệu lên Ban cán sự Đoàn hoặc cấp ủy (tại những nơi chưa có Ban cán sự Đoàn) để cấp giấy giới thiệu với Ban Chấp hành Đoàn cơ sở trong nước , Ban Chấp hành Đoàn cơ sở giới thiệu về chi đoàn nơi đoàn viên đến nhận công tác hoặc cư trú.

 - Một số trường hợp giới thiệu và tiếp nhận sinh hoạt Đoàn khác :

+ Trường hợp đoàn viên là bộ đội xuất ngũ , chuyển ngành , là học sinh , sinh viên đã tốt nghiệp các trường đang trong thời gian chờ để chuyển sang lĩnh vực công tác  , học tập , lao động mới mà thời gian chờ đợi từ ba tháng trở lên thì chuyển sinh hoạt về tổ chức Đoàn nơi đoàn viên cư trú.

+ Trường hợp chuyển sinh hoạt Đoàn tạm thời : đoàn viên thường xuyên đi học tập , lao động , công tác ở xa nhưng thời gian không ổn định ; đoàn viên là học sinh , sin viên trong thời gian nghỉ hè , đi thực tập , thực tế ; đoàn viên có công việc phải thay đổi nơi ở và nơi công tác với thời gian dưới 3 tháng thì chuyển sinh hoạt Đoàn tạm thời đến cơ sở Đoàn nơi công tác , học tập và nơi cư trú mới. Đoàn cấp huyện (tương đương) có trách nhiệm hướng dẫn và theo dõi việc chuyển sinh hoạt Đoàn tạm thời của các cơ sở Đoàn.

Chuyển sinh hoạt Đoàn tạm thời bằng Thẻ đoàn viên hoặc giấ chuyển sinh hoạt Đoàn tạm thời theo mẫu do Trung ương Đoàn quy định thống nhất (không phải nộp sổ đoàn viên).

Trong thời gian sinh hoạt tạm thời , đoàn viên thực hiện nhiệm vụ , quyền hạn theo quy định tại điều 2 , điều 3 của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trừ quyền ứng cử , đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đoàn nơi đang sinh hoạt tạm thời.

Đoàn viên nộp đoàn phí tại cơ sở sinh hoạt tạm thời , nếu vi phạm kỷ luật thì Ban Chấp hành cơ sở Đoàn nơi đó xét và quyết định và thông báo với cơ sở Đoàn nơi quản lý hồ sơ đoàn viên.

+ Trường hợp do thất lạc hồ sơ đoàn viên thì thủ tục chuyển sinh hoạt phải có bản tường trình và xác nhận của cơ sở Đoàn nơi chuyển đi , được làm lại hồ sơ tại nơi chuyển đến. Trường hợp còn Thẻ đoàn viên hoặc những văn bản xác nhận là đoàn viên , thì làm lại sổ đoàn viên tại nơi chuyển đến.

+ Đoàn viên đến những nơi chưa có tổ chức Đoàn vẫn phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn như đã quy định. Khi đến nơi mới , xuất trình hồ sơ và báo cáo với tổ chức Đảng , khi chuyển công tác đi nơi khác đề nghị tổ chức Đảng nhận xét ưu , khuyết điểm và giới thiệu về Ban Chấp hành Đoàn cơ sở nơi tiếp nhận đoàn viên. Trường hợp nơi đoàn viên lao động , học tập , công tác không có tổ chức Đảng , Đoàn thì đoàn viên đó phải sinh hoạt ở nơi cư trú.

+ Đoàn viên đang học tập , lao động , công tác tại các trường học ; doanh nghiệp , cơ quan , tham gia sinh hoạt Đoàn ở địa bàn dân cư cần được các cấp bộ Đoàn khuyến khích , giúp đỡ. Đoàn viên được tham dự và đóng góp ý kiến tại đại hội , hội nghị của chi đoàn , được xét khen thưởng nhưng không được ứng cử , đề cử và bầu cử ở chi đoàn. Trong trường hợp cần thiết về công tác cán bộ nếu có tín nhiệm để bầu vào cơ quan lãnh đạo của Đoàn ở địa bàn dân cư thì phải chuyển sinh hoạt Đoàn (hồ sơ đoàn viên) về nơi đó trước khi được bầu.


Nguồn tin: http://netdeptuoitre.org.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 


Thiết kế website, lập trình phần mềm ứng dụng
Liên hệ: 038.336.39.34 - Email: phongtvhg@gmail.com


 
   

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang

Địa chỉ: Khu Hành chính UBND tỉnh - Đường Thống Nhất - Phường 5 - Tp. Vị Thanh - Tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: (0293)3878.654 - Fax: (0293)3878654 - Email: netdeptuoitre@gmail.com

Hotline: 038.336.39.34