Ban Chấp hành Chi đoàn Trung tâm Văn hóa nhiệm kỳ 2012 - 2013

Ban Chấp hành Chi đoàn Trung tâm Văn hóa nhiệm kỳ 2012 - 2013
BCH Chi đoàn Trung tâm Văn hóa tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2012 - 2013, gồm các đồng chí:
 
1/. Đ/c Trần Thị Ngọc Điệp                        - Chức vụ: Bí thư
2/. Đ/c Trần Thị Khéo                                 - Chức vụ: Phó Bí thư
3/. Đ/c Nguyễn Thị Muội                              - Chức vụ: Ủy viên BCH


Kèm theo Quyết định